Verkoopsvoorwaarden

VAN CLEVEN - Hasselt - VerkoopsvoorwaardenIN BELGIE TOEGEPAST DOOR DE LEDEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR KOUDE EN LUCHTBEHANDELING – B.V.F.. GELDEND VOOR KOELINSTALLATIES EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
 1. VOORAFGAAND

  Alleen de hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden zijn bindend tussen de koper en verkoper met uitsluiting van alle andere of bijzondere voorwaarden, behalve indien de verkoper, na bevestiging door de sociale zetel N.V. Van Cleven, uitdrukkelijk en schriftelijk sommige afwijkingen aanvaard heeft.

 2. BESTELLING - AANVAARDING - OPZEGGING

  • Gedurende een termijn van acht weken vanaf de datum der bestelbon, ongeacht of een voorschot werd bedongen of niet, heeft de verkoper het recht elke bestelling te verbreken zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen en zonder dat deze verbreking aanleiding kan geven tot schadevergoeding.

  • Zelfs ingeval de koper een krediet- of financieringsorganisme om tussenkomst zou verzocht hebben, is en blijft de gesloten verkoopsovereenkomst geldig en definitief. Als de koper de verkoper van dit verzoek of dat inzicht daartoe op de hoogte brengt, erkent eerstgenoemde uitdrukkelijk, de voorwaarden van bedoeld organisme te kennen en verklaart hij zich bij machte aan deze voorwaarden te voldoen. Ingeval deze financiële tussenkomst zou geweigerd worden, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoopsovereenkomst te verbreken, door binnen een termijn van 15 dagen volgend op het tijdstip dat hij van de weigering op de hoogte werd gebracht, aan de koper een bij de post aangetekend schrijven te zenden.

  • In deze laatste veronderstelling, evenals alle andere gevallen waarin de koper zelf de verkoopsovereenkomst zou verbroken hebben zonder voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege de verkoper, zal de koper aan deze laatste een schadevergoeding moeten betalen, forfaitair vastgesteld op 35% van het totaal bedrag van de verkoopsovereenkomst

 3. PRIJZEN

  De prijsopgaven en bestekken worden berekend op basis van de actuele marktsituatie. Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor, zijn prijzen te wijzigen bij gebeurlijke latere schommelingen van de koers der grondstoffen, wisselkoersen, buitenlandse deviezen, rechten, taksen en in het algemeen gelijk welke lasten, evenals de tarieven van het arbeidsloon en de daarbij horende lasten. De prijzen zijn altijd netto en zonder korting noch taksen. Tenzij uitdrukkelijk tegenstrijdig beding, worden de prijzen berekend voor de uitgevoerde werken gedurende de normale werkuren van de firma van de verkoper.

 4. OFFERTEN

  De offerten van de verkoper zijn opgemaakt op uitdrukkelijke voorwaarde, dat de levering, de montage, de proefnemingen en de in bedrijfstelling, zonder enige onderbreking kunnen uitgevoerd worden.

 5. VERBINTENISSEN VAN DE VERKOPER

  Alleen de verkoper is bevoegd verbintenissen aan te gaan en verkoopsovereenkomsten te sluiten met de kopers. Hij kan op geen enkele wijze door zijn vertegenwoordigers, agenten en werknemers t.O.v. derden verbonden worden. Laatstgenoemden zijn niet bevoegd betalingen te ontvangen, behalve indien zij daartoe schriftelijk gevolmachtigd zijn.

 6. PLANNEN EN DOCUMENTEN

  De technische gegevens, gewichten, afmetingen, vermogens, rendementen, prijzen en andere aanduidingen, vermeld in de catalogi, prospectussen, circulaires, publicitaire advertenties, afbeeldingen en prijslijsten, door de verkoper verstrekt, zijn slechts als benaderend te beschouwen en zonder enige verbintenis, tenzij er in het contract uitdrukkelijk naar verwezen wordt; deze vermeldingen komen pas op de tweede plaats na deze in de offerten bedongen. Alle aan een mogelijke koper overgemaakte documentatie, zoals plans, bestekken, afbeeldingen, dossiers enz., blijven exclusief eigendom van de verkoper. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke machtiging van deze laatste, mag die documentatie - en dit zelfs na volledige uitvoering van de verkoopsovereenkomst - noch geheel, noch gedeeltelijk worden aangewend, gekopieerd of op welke wijze ook gereproduceerd, noch aan gelijk welke derden worden meegedeeld of overgemaakt.

 7. UITVOERING VAN DE WERKEN

  • De koper geeft de verkoper nauwkeurig aan, waar de installaties dienen opgesteld te worden. Hij verbindt er zich toe, deze een gemakkelijke toegang te verschaffen. De verkoper behoudt zich het recht voor, eventueel machines en toestellen te demonteren, indien hij van oordeel is dat het vervoer, de behandeling of het ter plaatse opstellen dit vereisen. Indien de montage in de overeenkomst voorzien werd, verbindt de koper zich er toe de plaats van opstelling van de installatie tijdig en tegen het voorziene tijdstip voor te bereiden en in het bijzonder te zorgen voor de nodige funderingen. Hij verbindt zich er eveneens toe het montagepersoneel alle nodige middelen te verschaffen opdat een goede uitvoering van de werken snel en zonder onderbreking zou gewaarborgd zijn, inbegrepen de in bedrijf stelling van de installatie.

  • Zijn ten laste van de koper, behalve indien anders overeengekomen:
   • het ter plaatse brengen van drijfkracht, behoorlijk beveiligd, zodanig dat de rechtstreekse aansluiting van apparaten, schakelborden of schakelkasten mogelijk is. Ingeval door de verkoper apparaten geleverd worden die normaal op een stopcontact kunnen aangesloten worden, zal dit laatste door de koper op minder dan één meter afstand van de voorziene plaats van opstelling rechtstreeks bereikbaar
    geïnstalleerd worden.

   • het in de onmiddellijke nabijheid ter beschikking van de verkoper stellen van een aardverbinding, overeenkomstig de van toepassing zijnde reglementen. de aansluiting, toe- en afvoer van water, overeenkomstig de wettelijke beschikkingen ter zake. de funderings-, bouw- en schilderwerken.

   • het treffen van de nodige schikkingen in de betrokken lokalen, indien het ter plaatse brengen van toestellen en materieel op moeilijke of abnormale wijze dient te geschieden (b.v. hijswerk langs buiten, doorgang langs een uitstalraam, enz...).
    de ten gevolge van de werken eventueel uit te voeren herplaatsingen en herstellingen (b.v. de kabeldoorvoeringen, kanalisaties, kokers, enz. in vloeren, zolderingen en muren).

   • het eventueel huren van hef- en verladingsmaterieel, stellingen of ladders, in welk geval de koper zich er toe verbindt deze zelf te bedienen.
    alle risico en gevaar voortvloeiend uit het bedienen van deze toestellen of werktuigen, ongeacht door wie het bedienen geschiedde.

   • het leveren van brandstof, water en elektriciteit, nodig voor de montage en proefnemingen.

  • Alle bijkomende aansluitingen, evenals elke nieuwe aansluiting geëist door de koper, elke aanpassing van de elektriciteitsinstallatie, de toevoer van water, brandstof of andere energiebronnen, noodzakelijk geworden door het in werking treden van nieuwe beslissingen van de overheid, zullen bijkomend
   gefactureerd worden.

  • Tijdens de werken dient de koper een met een sleutel te sluiten lokaal ter beschikking te stellen van de verkoper, waarin de kleding en de persoonlijke voorwerpen van de monteurs kunnen weggeborgen worden, evenals het gereedschap en het materieel. Zo dit niet het geval is, zal de koper aansprakelijk worden gesteld voor verdwijningen, diefstallen en gelijk welke beschadigingen. De koper zal bovendien door een voldoende verlichting van de werf en alle doorgangen moeten zorgen. Verder is hij verantwoordelijk voor het in overeenstemming zijn van de installaties met de veiligheidsvoorschriften, rekening houdend met de vereisten, de risico's en de wetgeving inzake bescherming van de werknemers. Indien de koper verlangt dat de werken aangevat worden vóór het aanbrengen van vloeren enlof bevloering, dient hij de plaatsen waar de toestellen dienen opgesteld, in duurzame materialen op het nauwkeurig vereiste niveau te brengen, inbegrepen toegangen en omgeving.

  • Indien de werken om gelijk welke reden onafhankelijk van de wil van de verkoper, onderbroken worden, heeft deze recht op een vergoeding, gelijk aan de prijs van de arbeidsuren die tengevolge van deze onderbreking voor elk op de werf tewerkgestelde werknemer verloren gingen, berekend aan het op dat tijdstip van kracht zijnde tarief, verhoogd met eventuele vervoers-, reis- of verplaatsingskosten. f. De verkoper neemt geen enkele van de verplichtingen op zich die voor de architect of de aannemer omschreven zijn in artikelen 1787, 1797 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

 8. LEVERING - VERZENDING - VERPAKKING - BEHANDELING

  • De leveringen worden beschouwd als zijnde uitgevoerd en aanvaard, aan de uitgang van de magazijnen of fabrieken van de verkoper. Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt aangenomen dat de goederen zich aan de uitgang van de gebouwen van de verkoper in goede staat bevinden.

  • Het vervoer van alle goederen gebeurt op risico van de koper, ongeacht de wijze en de voorwaarden waarop het vervoer geschiedt. De koper dient de nodige schikkingen te treffen inzake verzekering, de gebeurlijke nazichten bij ontvangst en het uitoefenen van alle verhaal tegenover de vervoerder. Behoudens anders overeengekomen zijn alle kosten inzake tot vervoer en behandeling, ten laste van de koper.

  • Ingeval materieel rechtstreeks bij de koper bezorgd wordt, zonder dat dit via de inrichtingen van de verkoper geschiedt, is de koper er toe gehouden na te gaan in welke staat het zich bevindt en bij vaststelling van schade, elk grondig voorbehoud te maken tegenover de vervoerder en de verkoper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

  • Indien vertraging in de levering ontstaat door toedoen van de koper, of veroorzaakt om welke andere reden ook, niet te wijten aan de verkoper, worden de goederen door deze laatste opgeslagen en behandeld op kosten en risico van de koper, in dit geval is de verkoper van alle aansprakelijkheid ontslagen, in het bijzonder voor wat betreft het nakomen van de gebruikelijke leveringstermijnen. Deze beschikking wijzigt hoegenaamd niets aangaande de betalingsverplichtingen van de koper en vormt geen schuldvernieuwing.

  • Verloren verpakkingen worden niet teruggenomen. Gasflessen, containers, vervoerpaletten, e.d. blijven eigendom van hun leverancier.

  • Zijn ten laste van de koper en geschieden uitsluitend op zijn risico en gevaar: het afladen en ter plaatse brengen van zware omvangrijke apparaten, waarvoor het gebruik van heftoestellen vereist is.

 9. LEVERINGSTERMIJNEN

  • De leveringstermijnen nemen slechts aanvang op het tijdstip dat de koper aan zijn contractuele verplichtingen voldaan heeft, in het bijzonder aangaande betaling van het voorziene voorschot. Zij worden van rechtswege en zonder aanmaning geschorst, indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet, noch per kerende gevolg geeft aan elk verzoek om inlichtingen of eventueel de aan hem bezorgde plans uit zichzelf nalaat goed te keuren. De leveringstermijn begint slechts terug te lopen van zodra de koper aan het gestelde voldaan heeft.

  • Elke vertraging veroorzaakt door overmacht of toeval laat de verkoper toe, hetzij proportioneel zijn leveringen en prestaties te verminderen, hetzij de leveringstermijn als geschorst aan te nemen voor de duur van de overmacht of toeval, eventueel te vermeerderen met een tijdspanne, noodzakelijk voor het ingang zetten van het werk. De koper kan hoger genoemde feiten niet als voorwendsel inroepen om de overeenkomst te verbreken. Volgende feiten worden, ten titel van voorbeeld aangehaald en zijn niet begrenzend opgesomd, als reden van overmacht: oorlog, opeising, staking, politieke, economische of sociale verontreddering, brand, catastrofen van welke soort ook, weergesteltenis. verzet of restricties opgelegd door openbare besturen, machinebreuk, of ongevallen waarbij personen betrokken zijn, stoornissen tijdens vervoer van goederen of materieel, onderbreking van elektrische drijfkracht, enz... Zulks is ook het geval indien het gemis aan levering van grondstoffen of materiaal door derden, het gebrek aan personeel of belangrijke onderdelen der levering door derden, de uitvoering van een koopverkoopovereenkomst onmogelijk maakt.

  • Elk tijdens de uitvoering van de verkoopsovereenkomst door de koper verlangde wijziging, geeft aanleiding tot verlenging van de leveringstermijn.

  • De verkoper houdt zich het recht voor te weigeren de werken aan te vatten of voort te zetten indien de staat van de desbetreffende gebouwen niet toelaat personeel, machines of materiaal beschutting te geven. In dit geval zal de leveringstermijn verlengd worden met de duur welke noodzakelijk is om de werf in gangbare staat te herstellen. Alle bijkomende kosten, zoals voor het opslaan, voor het behandelen der goederen, de verzekering, het onderhoud en vervoer, enz..., veroorzaakt door deze vertraging, vallen volledig ten laste van de koper.

  • De koper ziet uitdrukkelijk af van gelijk welke schadeloosstelling wegens vertraging bij de levering, voor zover dit tenminste niet contractueel bepaald werd. In deze laatste veronderstelling wordt het recht op schadeloosstelling echter eerst verworven, na aanmaning door middel van een bij de post aangetekend schrijven, waaraan meer dan acht dagen na verzending geen gevolg gegeven werd.

  • De verkoper mag tijdens de garantieperiode weigeren te depanneren of nieuwe bestanddelen te leveren, indien de koper niet alle contractuele verplichtingen nagekomen is en inzonderheid indien hij de invorderbare betalingen niet op de gestelde data heeft uitgevoerd.

  • Na de garantieperiode kan de verkoper instaan voor het onderhoud en de depannage. Deze zijn dan echter uitsluitend ten laste van de koper en dienen contant te worden betaald.

  • De garantie is niet geldig voor onderhouds-, revisie- of herstellingswerken, hetzij in regie uitgevoerd, hetzij aan een forfaitaire prijs.

  • Voor elk vervangingsonderdeel geleverd tijdens de garantieperiode, stemt de geldigheidsduur overeen met de nog overblijvende geldigheidsduur van de garantie op de installatie.

 10. GARANTIE

  • De verkoper neemt de garantie op zich van de installaties en leveringen door hem uitgevoerd en dit overeenkomstig de beschikkingen van het garantiebewijs opgemaakt door zijn beroepsorganisatie, de BELGISCHE VERENIGING VOOR KOUDE EN LUCHTBEHANDELING - B,V,F., door de koper in al zijn bewoordingen waarvan deze laatste erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

  • De tussenkomsten van de verkoper maken een middelen- en geen resultatenverbintenis uit.

  • De in garantie vervangen leveringen dienen in de staat waarin zij zich bevinden kompleet aan de verkoper te worden overgemaakt. Het niet nakomen van deze verplichting zal de facturatie voor gevolg hebben van de bestanddelen in vervanging geleverd.

  • De beschikkingen van bovenvermelde artikelen 9 en 11 zijn van toepassing binnen de grenzen vereist voor het laten gelden van de garantie.

 11. VERZEKERING INZAKE DE RISICO'S VAN DIEFSTAL, BRAND EN ONGEVALLEN

  • De koper verklaart de gebouwen waarin de verkoper en zijn personeel hun prestaties moeten uitvoeren, met inbegrip van de inboedel, verzekerd te hebben tegen alle risico's van diefstal, brand en ongevallen van alle aard. Deze verzekering is nodig en dient toereikend te zijn om de verkoper integraal te vergoeden voor de schade die hij ingeval van ramp zou ondervinden.

  • De koper ontslaat de verkoper van alle aansprakelijkheid en ziet af van elke eis tot schadeloosstelling tegenover de verkoper, uit welke hoofde ook. Hij verbindt zich er toe in zijn verzekeringscontract te doen bepalen, dat dit eveneens geldt voor zijn verzekeraars.

  • In uitdrukkelijke afwijking van de beschikkingen van artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek, is het risico van de zaak uitsluitend ten laste van de koper. Indien vóór aanvaarding, de zaak op welke wijze ook zou teloorgaan of verdwijnen, dient het verlies door de koper gedragen, zowel het materieel als het
   verlies van arbeidsloon.

  • Ingeval van ramp, ongeacht de oorzaak, treedt de verkoper in de rechten van de koper en bij voorrang tegenover alle derden. Deze subrogatie geldt ten belope van het bedrag welke de koper te ontvangen heeft en van de ondervonden schade. De koper verbindt zich er toe deze subrogatie schriftelijk en binnen de acht dagen volgend op de ramp, aan de verkoper te bevestigen.

  • De verkoper zal bijgevolg het recht hebben, per gerechtsdeurwaardersexploot alle nodige verzet aan te tekenen bij de verzekeringsmaatschappij of -maatschappijen en bij alle belanghebbende derden.

 12. PROEFNEMINGEN - AANVAARDING - KLACHTEN

  • Eventuele bijzondere proefnemingen dienen in de verkoopsovereenkomst voorzien en worden uitgevoerd op kosten en risico van de koper, behoudens anders bepaald. Houdt de verkoopsovereenkomst de montage in, dan heeft de aanvaarding plaats van zodra de inbedrijfstelling is gebeurd, op voorwaarde echter dat de montage normaal volgt op het ter beschikking stellen van de installatie blijft duren tot en met het beëindigen van de montage. Als de montage geen deel uitmaakt van de verkoopsovereenkomst of indien bovenvermelde voorwaarden niet vervuld zijn, geldt de uitdrukkelijke in ontvangstname aangaande hoeveelheid,
   als aanvaarding.

  • Elke klacht moet door middel van een bij de post aangetekend schrijven ter kennis van de verkoper worden gebracht en dit uiteindelijk de achtste dag na het beëindigen van de uitvoering van de verkoopovereenkomst. Hetzelfde geldt in geval van gedeeltelijke uitvoering van deze laatste.

  • Ingeval van weigering de levering te aanvaarden, blijven de door de koper gestorte voorschotten door de verkoper ten titel van schadeloosstelling verworven, onverminderd het recht van deze laatste de uitvoering van de verkoopsovereenkomst voort te zetten of een bijkomende schadevergoeding te eisen ingeval het geleden verlies het bedrag van de voorschotten overtreft.

 13. BETALINGEN

  • De betalingen dienen in België te geschieden in de verkoopovereenkomst voorziene munt. Eventuele zegelkosten, rechten en in het algemeen gelijk welke taksen, zijn ten laste van de koper. Behoudens bijzondere overeenkomst, zijn de betalingsvoorwaarden vijftig ten honderd (50%) bij de bestelling en vijftig ten honderd (50%) op het tijdstip van de eerste levering. Voor elke andere tussen partijen overeengekomen betalingswijze, verbindt de koper zich ertoe wissels te aanvaarden, door de verkoper op hem getrokken: intresten, kosten en opgelden ten laste van de koper.

  • Ingeval van niet betalen van een factuur binnen de acht dagen van haar vervaldag, evenals ingeval bijzonder overeengekomen betalingsvoorwaarden niet nageleefd worden, is de koper van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een overeengekomen verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar op het verschuldigd bedrag, en wordt daarenboven van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overblijvend verschuldigd bedrag verhoogd met 15% (vijftien ten honderd) met een minimum van 3.000 Fr. (drieduizend), als forfaitaire, conventionele en onverminderbare schadevergoeding, ter vergoeding zowel van de immobilisatie van het geld en wijziging van de geprogrammeerde kredieten, als van bijzonder achterstallige rekeningen, bezoldiging van juridisch onderlegd personeel en noodzakelijke briefwisseling ter bevordering van de inning der achterstallen, dit alles ongeacht de kosten die verschuldigd zouden zijn bij het gebeurlijk instellen van een gerechtelijke vordering.

  • Ingeval de koper gelijk welke van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt en inzonderheid van niet-betaling van een vervallen bedrag, heeft de verkoper het recht, naar keuze hetzij het voordeel van uitstel van betaling te doen vervallen of de verkoopovereenkomst te doen ontbinden; in beide gevallen door ten vroegste vijf dagen na een zonder gevolg gebleven eerste aangetekende schriftelijke aanmaning, zijn beslissing mee te delen door middel van een bij de post aangetekend schrijven. Ingeval van verval van uitstel van betaling, zal het nog verschuldigd bedrag in zijn geheel eisbaar zijn. Ingeval van ontbinding van de verkoopovereenkomst, zal de koper het reeds geleverd materieel onmiddellijk, in perfecte staat en op zijn kosten, aan de verkoper moeten terugbezorgen. Bovendien zullen de door de koper reeds gestorte bedragen ten titel van forfaitaire schadevergoeding definitief door de verkoper verworven blijven en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van al het andere wat hem toekomt. Indien het betrokken materieel zich niet meer in perfecte staat bevindt, zijn de kosten voor het opnieuw in deze staat brengen, ten laste van de koper.

 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  Uitdrukkelijk afwijkend van de beschikkingen van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de eigendom van de door de verkoper uitgevoerde leveringen, eerst na volledige betaling van de met betrekking tot de verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen, door de koper verworven en aan hem overgedragen. Zolang de verkoper aan deze verplichtingen niet voldaan heeft, zijn volgende bepalingen van kracht:

  • de aan de koper gedane leveringen blijven roerend van karakter ook al werden ze onroerend gemaakt.

  • het is de koper verboden, deze laatste zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de verkoper te vervreemden, te verhuren of in pand te geven, te verplaatsen en/of er gelijk welke verandering of wijziging aan te brengen.

  • daar de koper toezicht uitoefent over de zaak is elk risico van verlies of beschadiging ten zijne laste, ongeacht de oorzaak en zelfs in de veronderstelling dat zich iets onvoorzien of een geval van overmacht zou voordoen. Hij dient deze voortdurend zodanig ter beschikking van de verkoper te houden, dat deze er het bestaan en de staat ervan kan nagaan. d. zoals voorzien in bovenvermeld artikel 11, verbindt de koper zich ertoe bedoelde leveringen tegen alle risico's te
   doen verzekeren.

  • indien derden gelijk welke aanspraken zouden willen laten gelden met betrekking tot bedoelde leveringen, evenals indien op deze laatste beslag zou worden gelegd, verbindt de koper zich ertoe de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en hem alle gewenste inlichtingen te geven, zodat het deze mogelijk is, zijn rechten te laten gelden.

  • de koper verbindt zich ertoe, de verkoper de namen, hoedanigheden en verblijfplaatsen te laten weten, van zijn gebeurlijke oude en nieuwe verhuurders, tot en met de eigenaar van het door hem in gebruik genomen gebouw, zodat het de verkoper mogelijk is zijn rechten te laten gelden.

  • Indien de levering van het materieel, de montage van de installatie, of de in bedrijfstelling ervan, worden uitgesteld om redenen niet te wijten aan de verkoper, zal de datum waarop de garantie begint te lopen niet meer dan twee maanden mogen zijn sedert de levering van het materieel of het ter beschikking stellen ervan aan de koper in de inrichtingen van de verkoper.

 15. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID: GARANTIE

  Afwijkend van artikel 1641 en overeenkomstig artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze garantie niet geldig is voor ongevallen van personen of zaken, brand, verlies van gebruik en stopzetting van het bedrijf voortvloeiend uit een gebrek inzake constructie, conceptie, grondstoffen of koel media, noch voor gelijk welke vorm van schadevergoeding voornamelijk i.v.m. het bewaren van opgeslagen levensmiddelen of goederen, die uitsluitend ten laste blijven van de koper. Deze Is ertoe gehouden alle vereiste schikkingen te treffen die voor een goede bewaring vereist zijn en in het bijzonder de goede staat na te gaan van de levensmiddelen en goederen waarvoor hij als een goede huisvader steeds de hoede heeft.

 16. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

  De klant heeft de volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van derden en meer in het bijzonder ten opzichte van de naburen, indien de schade het gevolg is van de uitvoering der werken. Zulks is echter niet het geval indien een fout ten laste van de verkoper kan weerhouden worden.

 17. GESCHILLEN

  • alle geschillen of betwistingen tussen partijen, welke een oorsprong kunnen vinden in de interpretatie van het contract of zijn technische uitvoering, en meer in het bijzonder de gevallen van verantwoordelijkheid of deze vervat in de beschikking van de artikelen 10 en 12, zijn onderworpen aan de arbitrage.

  • de arbitrage zal gehouden worden volgens de beschikkingen van de wet van 4 juli 1972 welke het zesde onderdeel vormt van het gerechtelijk wetboek (art. 1676 tot 1723). Eén scheidsrechter of een college van scheidsrechters zal worden aangeduid op aanvraag der partijen, doch door bemiddeling van de Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling of door de Belgische Vereniging voor Koeltechniek.

  • deze scheidsrechter zal oordelen onder vorm van minnelijke regeling. Hij wordt ontslagen van alle proceduriële verplichtingen zonder dat één der partijen hiertegen verhaal kan uitoefenen. Elke partij zal zich onderwerpen aan de scheidsrechterlijke beslissing en deze uitvoeren.

  • in de gevallen, waar geen scheidsrechterlijke tussenkomst nodig is, zoals nl. voor de invordering van verschuldigde bedragen, zullen de rechtbanken van de streek van de verkoper alleen bevoegd zijn om kennis te nemen van de geschillen, zelfs deze welke hun oorsprong vinden in het contract, m.a.w. de rechtbanken van Hasselt. In alle gevallen behoudt de verkoper zich het recht voor eventueel de koper te dagvaarden voor de rechtbanken van de zetel of de woonst van de verkoper. In geval van deskundig onderzoek zal een beroep worden gedaan op een expert aan de rechtbank voorgesteld door de Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling, rekening houdend met zijn technische bevoegdheid.

Van Cleven nv, Bedrijfsstraat 14, 3500 Hasselt, Ligging, Tel: 011 26 38 40, Gsm: 011 24 17 22, info@vancleven.be , BTW BE0437 290 153, Stratenplan